JMC Taxaties & Advies
Register Taxateur voor woningen in Zeeland

Privacy verklaring

JMC Taxaties en Advies, gevestigd aan Moelmeedt 3 4464 JM Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.jmct.nl – Moelmeedt 3- 4464 JM Goes – 0653705835

J.M.C. Clarijs is de functionaris gegevensbescherming van JMC Taxaties en Advies en is te bereiken via info@jmct.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
JMC Taxaties en Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jmct.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JMC Taxaties en Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om diensten bij u af te leveren;
– JMC Taxaties en Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
JMC Taxaties en Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JMC Taxaties en Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JMC Taxaties en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 10 jaar in verband met fiscale verplichtingen en dossiervorming conform de regels van het NRVT.

Delen van persoonsgegevens met derden
JMC Taxaties en Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JMC Taxaties en Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JMC Taxaties en Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jmct.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JMC Taxaties en Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JMC Taxaties en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jmct.nl.

Privacy gegevens en het taxatierapport
Wat zijn de doelen van de verwerkingen van gegevens over referentieobjecten:
– Opname in taxatierapporten om het object goed te kunnen taxeren. De marktwaarde(n) van het getaxeerde object wordt onderbouwd d.m.v. tenminste 3 unieke referentieobjecten. Dit zijn (zo veel mogelijk) vergelijkbare woningen als het getaxeerde object. Deze referentieobjecten vormen een integraal onderdeel van het taxatierapport.
– Voldoen aan de toepasselijke regelgeving. In de door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs uitgegeven taxatierapportmodellen is de vergelijkingsmethode een standaard onderdeel en referentieobjecten vormen hierin een vast onderdeel.
– Voor te valideren taxatierapporten geldt ook het door NRVT opgestelde addendum voor validatie-instituten waarin deze de door de taxateur gebruikte referentieobjecten controleren als onderbouwing van de marktwaarde(n).
– Delen in de NWWI Taxateurs Community. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is validatie-instituut voor taxatierapporten en heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het NWWI heeft de Taxateurs Community gelanceerd waarin taxatiebedrijven de door hen verzamelde referentieobjecten kunnen delen met andere taxatiebedrijven die bij de Taxateurs Community zijn aangesloten. Op die manier beschikken taxateurs over een ruimere keuze van best mogelijke referentieobjecten en wordt het validatieproces versneld en verbeterd. Uiteindelijk met als bovenliggend doel om te zorgen voor realistische taxaties van de marktwaarde(n) van woningen. Het NWWI is bereikbaar via http://www.nwwi.nl.

Welke gegevens worden verwerkt:
– De kenmerken van het referentieobject: een foto van het vooraanzicht van het
object, adresgegevens (huisadres, postcode, plaats), woningtype, verkoopprijs,
verkoopdatum, binnen hoeveel dagen het object is verkocht, bouwjaar, bruto inhoud, gebruiksoppervlakte wonen, perceeloppervlakte, energielabel en gegevens over bij-/op- of aanbouwen;
Aan wie worden deze gegevens verstrekt (ontvangers):
– Opdrachtgever(s): consumenten of organisaties die belang hebben bij de uitkomst van de taxatie doordat zij bijv. het getaxeerde object willen kopen of deze willen verbouwen;
– Geldverstrekker(s) zoals banken en verzekeraars;
– Woningcorporaties: organisaties die voorafgaand aan de verkoop van een corporatiewoning een taxatierapport opstellen om de verkoopprijs vast te kunnen stellen;
– Als het taxatiebedrijf deelnemer is bij de NWWI Taxateurs Community: Aan andere bij de NWWI Taxateurs Community deelnemende taxatiebedrijven voor opname in hun taxatierapporten.

Wat is de bewaartermijn van deze gegevens:
– De data van referentieobjecten worden 20 jaar bewaard.
– Zijn referentieobjecten opgenomen in een taxatierapport dan geldt hiervoor de
bewaartermijn van het betreffende taxatierapport.

Wat is de verwerkingsgrond van deze gegevens:
– Gerechtvaardigd belang van het taxatiebedrijf
(AVG artikel 6, lid 1, punt f: ‘De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van
de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een
derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele
vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen,
zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.’)
– Gerechtvaardigd belang van het NWWI (AVG artikel 6, lid 1, punt f)

Ten aanzien van de verwerking van referentieobjecten door het taxatiebedrijf
Het doel van het toevoegen van referentieobjecten is om het getaxeerde object goed te kunnen taxeren. Dit is het gerechtvaardigd belang van zowel het taxatiebedrijf als diens opdrachtgever. Het is voor de taxateur noodzakelijk om de waarderingen te onderbouwen met referentieobjecten. Dit blijkt uit de door de taxateurs gebruikte modelrapporten en het voor te valideren rapporten opgestelde addendum voor validatie-instituten. Deze noodzaak blijkt ook uit de huidige praktijk waarin meer dan 99% van de woningtaxaties door taxateurs wordt onderbouwd met referentieobjecten. Ook is er een breder maatschappelijk doel dat wordt gediend: goed vergelijkingsmateriaal levert realistische taxaties op van de marktwaarde(n) van woningen. Het gerechtvaardigd belang is zorgvuldig afgewogen tegen het belang van u als betrokkene (gegevens over een woning zeggen iets over uzelf). De hiervoor genoemde kwaliteitsfunctie weegt hier zwaarder dan het belang van de betrokkenen (zijnde de eigenaren van de referentieobjecten). Dit mede omdat het slechts om een beperkte set aan persoonsgegevens gaat en deze gegevens grotendeels ook via openbare bronnen zijn te achterhalen.

Ten aanzien van het delen van referentieobjecten in de Taxateurs Community
Ons taxatiebedrijf is deelnemer bij de NWWI Taxateurs Community. Voor deze verwerking geldt een aanvulling op de onderbouwing van het gerechtvaardigd belang: De referentieobjecten worden in de Taxateurs Community verzameld en verwerkt om op de volgende manier: Alle referentieobjecten van deelnemende taxatiebedrijven worden samengebracht. Door de ruimere keuze kan men de best mogelijke referentieobjecten verkrijgen om te zorgen voor realistische taxaties van de marktwaarde(n) van de getaxeerde objecten. Ook wordt het validatieproces bij te valideren taxatierapporten verbeterd en versneld. Het doel van het delen van deze referentieobjecten ligt ook in het verlengde van het oorspronkelijke verzameldoel. De grondslag voor deze verwerking is dan ook: het gerechtvaardigd belang van de taxateurs, de opdrachtgevers, het NWWI en het bredere maatschappelijke belang. Ook hier is na zorgvuldige afweging geconcludeerd dat deze belangen prevaleren boven dat van u als betrokkene. Dit mede omdat het slechts om een beperkte set aan persoonsgegevens gaat en deze persoonsgegevens grotendeels ook via openbare bronnen zijn te achterhalen. Het gebruiken van de referentieobjecten binnen de NWWI Taxateurs Community strookt daarom nog steeds met het gerechtvaardigd belang.

Waarborgen
Uw gegevens worden zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften verwerkt. Er zijn voldoende waarborgen getroffen zodat uw gegevens veilig en rechtmatig verwerkt worden. Er is veel aandacht besteed aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en  onrechtmatige vernietiging.

Er zijn afspraken gemaakt tussen het NWWI en ons taxatiebedrijf dat de referentieobjecten uit de NWWI Taxateurs Community ook echt alleen voor dat doel gebruikt kunnen worden.

Uw rechten
Als betrokkene heeft u het recht om ons taxatiebedrijf en/of het NWWI te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer
Hoewel de informatie op de website van JMC Taxaties & Advies met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en JMC Taxaties & Advies streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan JMC Taxaties & Advies geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. JMC Taxaties & Advies aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JMC Taxaties & Advies.